تبلیغات
انگاره - نمونه سؤالات اندازه گیری های روانی و تربیتی
انگاره
روانسنجی- آمار و روش تحقیق و مسائل مربوط به حوزه علوم رفتاری
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
جهت آشنایی دانشجویان ارجمند با درس روانسنجی نمونه سؤالات اندازه گیری های روانی و تربیتی تقدیم می گردد.  1
1- اگر منظور این باشد که فرد در گذشته چه مطالبی را بهتر یاد گرفته است ، کاربرد کدام نوع تست مناسب تر است ؟
الف- شخصیت
ب- رغبت
ج- استعداد
د- معلوات

2- اگر مقصود از اجرای تست تعیین این مطلب باشد که فرد در آینده در چه رشته ای موفق خواهد بود ، کاربرد کدام تست مناسب تر خواهد بود ؟
الف- استعداد
ب- معلوات
ج- رغبت
د- شخصیت

3- خاصیت مشترک انواع سؤال های عینی این است که :
الف- تصمیم اصلی در مورد جواب سؤال مستلزم قضاوت ذهنی است.
ب- مرور زمان در سؤال تاثیر ندارد.
ج- جواب هر سؤال در موقع تهیه آن مشخص می شود.
د- صحت جواب دارای درجات مختلف است.

4- داوری آگاهانه راجع به اندیشه ها ، کارها ، راه حل ها و روشها جزء کدامیک از طبقه های حیطه شناختی هدف های تربیتی محسوب می شود؟
الف- ترکیب
ب- ارزشیابی
ج- فراگیری
د- کاربستن

5- کشف روابط بین اجزاء و طریقه سازمان بندی ، جزء کدامیک از طبقه های حیطه شناختی هدف های تربیتی محسوب می شود ؟
الف- دانش
ب- فراگیری
ج- کاربستن
د- تجزیه و تحلیل

6- آزمونی عینی نامیده می شود که :
الف- دقیق طرح ریزی شده باشد.
ب- نابسته به فرهنگی باشد.
ج- تصحیح آن عاری از قضاوت شخصی باشد.
د- اجرای آن بی طرفانه باشد.

7- فرق اساسی سؤال های عینی و انشایی این است که :
الف- تعداد سؤال در امتحان انشایی کمتر است.
ب- محتوای سؤال های عینی عملی تر است.
ج- نوشتن سؤال های عینی آسان تر است.
د- سؤال های انشایی هدف های مهم تر تعلیم را اندازه می گیرد.

8- مهم ترین شرط لازم برای سؤال امتحانی کدام است ؟
الف- اندازه گیری رفتاری معین
ب- نشان دادن تفاوت های آزمودنی های قوی و ضعیف
ج- وادار کردن شاگردان به اندیشیدن
د- سنجیدن هدف های تعلیم

9- برای کنترل عامل حدس در امتحانات تستی چه راه حلی پیشنهاد می کنید ؟
الف- استفاده از سؤال های آسان
ب- استفاده از سؤال های دشوار
ج- افزودن تعداد زینه ها
د- کم کردن تعداد سؤال ها

10- در یک مجموعه سؤال سه گزینه ای ، درجه دشواری متوسط سؤال ها در چه حدود باشد تا میزان پراکندگی نمره ها بیشتر باشد ؟
ال- 90
ب- 77
ج- 65
د- 40

11- استفاده از حدس در کدام تست بیشتر است ؟
الف- دو گزینه ای
ب- سه گزینه ای
ج- چهار گزینه ای
د- پنج گزینه ای

12- یکی از قواعد تهیه سؤال های تستی این است که :
الف- سؤال ها وابسته به یکدیگر باشد.
ب- جای گزینه های درست نامنظم و تصادفی باشد.
ج- هر سؤال عیناً از روی کتاب نوشته شده باشد.
د- عمده مطالب در گزینه ها باشد.

13- در یک سؤال چند گزینه ای باید : 
الف- قسمت عمده سؤال در گزینه ها باشد.
ب- یکی از دو واژه متضاد ، گزینه درست باشد.
ج- قسمت عمده سؤال در متن آن عرضه شود.
د- بین متن سؤال و گزینه ها تشابه ظاهری وجود داشته باشد.

14- در سؤال های چند گزینه ای باید :
الف- هر گزینه مکمل اصلی سؤال باشد.
ب- درجات صحت جواب متفاوت باشد.
ج- هر گزینه مقصود سؤال را برساند.
د- متن سؤال راهنمای گزینه ها باشد.

15- گزینه های نادرست باید چگونه باشند؟
الف- متضاد
ب- هم قافیه
ج- هم احتمال
د- هم معنا

16- قابلیت انعطاف کدامیک از انواع سؤال های عینی بیشتر است ؟
الف- جور کردنی
ب- درست - نادرست
ج- چند گزینه ای
د- کامل کردنی

17- در قرار دادن سؤال ها روی برگه های امتحانی بهتر است :
الف- هر گزینه روی یک سطر نوشته شود.
ب- همه گزینه ها روی یک سطر نوشته شوند.
ج- قسمتی از سؤال در یک صفحه و گزینه ها در صفحه دیگر باشد.
د- اصل سؤال در یک صفحه و گزینه ها در صفحه دیگر باشد.

18- کدام عامل اثر استفاده از شانس و تصادف را در امتحانات تستی کم می کند ؟
الف- افزایش طول تست
ب- کم بودن تعداد گزینه ها
ج- وجود سؤال های مبهم
د- وجود سؤال های دشوار

19- افزایش کدام اثر استفاده از شانس و تصادف را در امتحانات تستی زیاد می کند ؟
الف- تعداد گزینه ها
ب- تعداد سؤال های دشوار
ج- تعداد سؤال های آسان
د- طول تست

20- در امتحانات قوه و پیشرفت تحصیلی دست کم چند درصد شاگردان باید فرصت داشته باشند تا به همه سؤال ه پاسخ دهند ؟
الف- 90
ب- 80
ج- 50
د- 40

21- اختصاص 27درصد به هر یک از گروههای قوی و ضعیف موجب می شود که :
الف- سؤال های با درجه دشواری متوسط در تست باقی بماند.
ب- رابطه   نمونه سؤالات اندازه گیری های روانی و تربیتPu - Pi با انحراف استاندارد آن بهینه باشد.
ج- سؤال های با درجه دشواری بسیار کم یا بسیار زیاد در تست بماند.
د- قدرت تشخیص سؤال های تست افزایش یابد.

22- همبستگی بین دو سری از نمره های دو ارزشی که توزیع زیر بنایی آنها نرمال است با چه روشی محاسبه می شود ؟
الف- تتراکوریک
ب- فای
ج- دو رشته ای
د- دو رشته ای نقطه ای

23- درصد افرادی که به سؤال پاسخ درست داده اند اصطلاحاً چه نامیده می شود ؟
الف- درجه دشواری
ب- سطح دشواری
ج- قدرت تشخیص
د- ضریب تمییز

24- درجه دشواری سؤال در کدام مقیاس بیان می شود ؟
الف- طبقه ای مرتب
ب- ترتیبی
ج- فاصله ای
د- نسبی

25- تعداد پاسخهای درست یک فرد در یک تست 80 سؤالی چهار گزینه ای 54 و تعداد پاسخ های نادرست او 15 است. نمره تصحیح شده فرد مزبور پس از حذف عامل حدس چقدر است ؟
الف- 75/25
ب- 75
ج- 51/25
د-49

26- فردی در یک تست 90 سؤالی پنج گزینه ای به 64 سؤال پاسخ درست و به 20 سؤال پاسخ نادرست داده است. نمره تصحیح شده این فرد پس از حذف عامل حدس چقدر است ؟
الف- 69
ب- 68
ج- 60
د- 59

27- کدامیک از شرایط تست های استاندارد معلوم می کند که تست آنچه را مورد نظر تست ساز است می سنجد ؟
الف- نرم
ب- حساسیت
ج- روایی
د- اعتبار

28- روایی تست معرف کدام عامل است ؟
الف- معنای نمره ها
ب- سهولت تعبیر و تغییر نمره ها
ج- دقیق بودن نمره ها
د- پایا بودن نمره ها

29- کدامیک از انواع روایی به معنا و تعریف دقیق روایی نزدیک تر است ؟
الف- محتوا
ب- سازه
ج- پیش بینی
د- همزمان

30- روایی محتوا بیشتر در کدام نوع تست معنا پیدا می کند ؟
الف- پیشرفت
ب- استعداد
ج- رغبت
د- شخصیت

31- روایی پیش بینی تست ، همبستگی بین نمره های تست است با :
الف- ضوابط و معیارهای همزمان
ب- ملاک موفقیت شغلی یا تحصیلی
ج- نمره های تستی که قبلاً استاندارد شده است.
د- نمره های خود تست

32- روایی محتوا منعکس کننده کدام عامل است ؟
الف- هدف های تعلیم
ب- مقصود امتحان
ج- طرز فکر معلم
د- فن تهیه سؤال ها

33- جواب این سؤال که « نمره تست چه مطلبی را درباره فرد بیان می کند ؟ » توسط کدام نوع روایی به دست می آید ؟
الف- سازه
ب- پیش بینی
ج- همزمان
د- محتوا

34- کدام نوع روایی فرضیه های مربوط به تهیه تست را تایید یا رد می کند ؟
الف- سازه
ب- پیش بینی
ج- محتوا
د-همزمان

35- یکی از مشخصات مطلوب ملاک موفقیت در محاسبه ضریب روایی پیش بینی آن است که :
الف- امتحان شونده با آن آشنا باشد.
ب- برای همه دوران تحصیل قابل قبول باشد.
ج- سهل الوصول و عملی باشد.
د- در موقعیت های دیگر قابل تکرار نباشد.

36- بیشینه مقدار ضریب روایی تست کدام است ؟
الف- دو برابر ضریب اعتبار
ب- نصف ضریب اعتبار
ج- جذر ضریب اعتبار
د- مجذور ضریب اعتبار

37- یکی از مشخصات مطلوب متغیر ملاک در روایی پیش بینی آن است که :
الف- دارای اعتبار کافی باشد.
ب- روایی آن در حد معقول باشد.
ج- همه جنبه های موفقیت را در بر بگیرد.
د- دارای نرم باشد.

38- یکی از مشخصه های مطلوب متغیر ملاک در روایی پیش بینی آن است که :
الف- امتحان شونده با آن آشنا باشد.
ب- بدون تورش باشد.
ج- به آسانی نتوان آن را به دست آورد.
د- فقط دارای یک بُعد باشد.

39- هر سؤال موقعی به روایی تست کمک می کند که :
الف- شاخص همان نمره حقیقی سایر سؤال ها باشد.
ب- با سایر سؤال ها همبستگی مثبت و قوی داشته باشد.
ج- عامل مورد اندازه گیری آن با سایر سؤال ها یکی باشد.
د- شاخص همان نمره حقیقی متغیر ملاک باشد.

40- تستی که در دو نوبت و در شرایط یکسان اجرا شده و نتیجه یکسان داشته باشد :
الف- برای مقصود سازنده تست مناسب است.
ب- از اعتبار کافی برخوردار است.
ج- برای سنجش پیشرفت وسیله با ارزشی است.
د- کاملاً « روا » است.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 بهمن 1394
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:08 ق.ظ
hey there and thank you for your information – I have certainly picked up
anything new from right here. I did however expertise
some technical issues using this site, since
I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load correctly.
I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I'm complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my e-mail and could look
out for a lot more of your respective exciting content.
Ensure that you update this again soon.
شنبه 14 مرداد 1396 04:22 ب.ظ
Great info. Lucky me I ran across your website by chance (stumbleupon).

I've book marked it for later!
جمعه 13 مرداد 1396 04:41 ب.ظ
Wow, that's what I was exploring for, what a material!
present here at this weblog, thanks admin of this site.
شنبه 7 مرداد 1396 08:27 ب.ظ
You really make it seem so easy with your presentation however I to
find this topic to be really one thing which I feel I'd
never understand. It seems too complicated and extremely vast
for me. I am taking a look forward for your next publish, I will try
to get the grasp of it!
شنبه 7 مرداد 1396 01:24 ق.ظ
Appreciating the hard work you put into your website and in depth information you offer.

It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same old rehashed material.

Fantastic read! I've saved your site and I'm including your
RSS feeds to my Google account.
شنبه 25 اردیبهشت 1395 01:56 ق.ظ
سلام...
خیلی عالی استاد...
پنجشنبه 15 بهمن 1394 08:31 ق.ظ
مطلب خوبی بوود و کلی به دردم خورد
http://decoration.mento.ir
پنجشنبه 15 بهمن 1394 08:28 ق.ظ
سلام دوستان خییییییییییلی مطلب های خوبی بود دستتون درد نکنه http://efanet.ir
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی